Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia:
 

A) Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje Všeobecné obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené výslovne niečo iné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (firmy GESTAL, s.r.o.) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodaní tovaru), resp. je jej neoddeliteľnou súčasťou.

B) Ak nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky.


Predmet zmluvy:

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Váha, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatne údaje obsiahnuté na WWW stránkach, katalógoch, prospektoch a v inej tlačenej podobe sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné. Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:

• nezávadný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru,

• vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,

• vybavené slovenskými návodmi k obsluhe.


Cena a spôsob platby:

Ceny uvedené na WWW stránkach sú platné v okamžiku objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Tovar je štandardne dodávaný na dobierku. Iný spôsob platby je možný po dohode s predávajúcim. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na účet. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.


Dodacia lehota:

Pri štandardnom odbere t.j. na dobierku je dodacia lehota 2-3 pracovné dni odo dňa objednania, v prípade platby iným spôsobom, bude termín dodania osobne dohodnutý s predávajúcim.


Storno objednávky:

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

• Objednávku môžete telefonicky, prípadne emailom stornovať do chvíle, ako s Vami naši operátori naplánujú dopravu tovaru k Vám.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje pravo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

• tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, či sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu.


Dopravné podmienky:

Zákazníkom je tovar posielaný zásielkovou službou UPS, DPD, Slovenskou poštou alebo iným kuriérom, alebo vlastnou dopravou . Faktúra je priložená v balení výrobku.

Zásielková služba doručí zásielku na adresu príjemcu, ktorého uviedol príkazca na prepranom štítku v dodacej dobe do 7 dní v pracovných hodinách od 17.00. Ak má dodacia doba skončiť v deň pracovného voľna, končí v rovnakej dobe prvý nasledujúci pracovní deň. Doručenie zásielky je potvrdené podpisom príjemcu na súpiske rozvrhu. Ak nie je možné zásielku pri prvých pokusoch o doručenie dodať, zanechá o tom zasielateľ príjemcovi oznámenie. Zasielateľ sa potom pokúsi o opätovné doručenie zásielky nasledujúci pracovní deň. Pokiaľ je aj tento pokus neúspešný, má príjemca možnosť sa do 7 pracovných dní na podklade zanechaného písomného oznámenia telefonicky dohodnúť so zasielateľom o konečnom predaní zásielky. Po uplynutí tejto doby bude zásielka vrátená späť príkazcovi. Pokiaľ nemá príjemca zásielky na dobierku hotovosť k úhrade platby uvedenej na identifikačnom štítku zásielky, bude zásielka uložená u zasielateľa max. na 10 dní. Ak nebude vyzdvihnutá v tejto dobe príjemcom, bude po uplynutí tejto doby vrátená späť príkazcovi. Ak sa nedá zásielku doručiť ani opakovane, doručí zasielateľ zásielku späť príkazcovi.

Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju pokiaľ nie je inak poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom zápis o škode alebo zásielku odmietnuť. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť do 3 dní od prevzatia zásielky dopravcovi.
Na neskoršie reklamácie tohto charakteru nebude brať zreteľ s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

 
 
Dodacie a platobné podmienky:
 
Termíny dodania, spôsob prepravy tovaru, spôsob platby za tovar, vrátenie tovaru reklamácia tovaru.


1. Úvod:
Naša spoločnosť je dodávateľom sortimentu potrieb pre strelcov a poľovníkov. Pri predaji tovaru sa držíme myšlienky - predávať od 1 ks až po veľké množstvá. Produkty, ktoré dodávame, prešli prísnou výstupnou kontrolou u našich dodávateľov a spĺňajú obvyklé požadované normy ISO 9002, a alebo ďalších.

Naša adresa:
 

GESTAL, s.r.o.

Povstania českého ľudu 9

040 22 Košice

Slovenská republika


2. Žiadosť o cenové ponuky:
V záujme rýchleho a presného vybavenia žiadosti o cenové ponuky by táto mala obsahovať:
 

• obchodné meno, IČO, IČ DPH a adresu zákazníka,

• telefónne, faxové alebo mailové spojenie,

• meno konkrétneho žiadateľa,

• presnú a čo najužšiu špecifikáciu tovaru a požadované množstvo,

• navrhovanú cenu,

• požadovaný termín dodávky.

Platnosť cenovej ponuky je 14 dní a vyhradzujeme si právo medzipredaja!


3. Objednávanie tovaru:
Forma objednávky:

V záujme rýchleho a presného vybavenia Vašej objednávky Vás žiadame o písomnú formu každej objednávky.

Objednávku môžete doručiť:

• cez E-SHOP,

• E-MAILOM,

• FAXOM,

• POŠTOU,

• OSOBNE.

V prípade objednávania poštou alebo faxom odporúčame telefonické overenie, či objednávka došla v poriadku a načas. Žiadame Vás, aby ste si zvolili len jeden z uvedených variantov. V prípade, že požadujete potvrdenie objednávky, uveďte to na nej. U zákazníkov, ktorý požadujú platbu faktúrou vyžadujeme pri prvej objednávke predložiť výpis z obchodného registra!


Náležitosti objednávky:

• čitateľne vyplnená objednávka,

• názov odberateľa, úplná a presná adresa pre doručovanie zásielky a faktúry,

• telefonické a faxové spojenie, e-mailová adresa,

• číslo objednávky a dátum jej vystavenia,

• jednoznačná špecifikácia, pokiaľ možno podľa nášho katalógu, množstvo požadovaných súčiastok,

• pokiaľ je tovar objednaný na základe našej ponuky, prosíme uviesť číslo ponuky,

• prípadné zmluvné ceny, dojednané na základe Vášho jednania so zástupcom našej firmy,

• spôsob odberu tovaru,

• pri osobnom odbere Vás žiadame o dohodnutie termínu prebratia tovaru.


U podnikateľských subjektov tiež:

• IČO, DIČ a bankové spojenie,

• pečiatka, meno a podpis oprávneného pracovníka vybavujúceho objednávku.

Snažíme sa o kvalitné a kompletné služby a preto sme nútení stanoviť minimálnu hodnotu objednaného tovaru pri osobnom odbere na 50 EUR bez DPH. Maloobchodným zákazníkom pri objednávke cez internetový obchod platobné podmienky a dopravné vo výške podĺa výberu.


Storno objednávky:
Storno objednávky je možné, pokiaľ dané súčiastky ešte neboli pre Vás záväzne objednané. Dohodnuté záväzné časové objednávky je možné stornovať len s našim súhlasom.

Spôsob vrátenia zaplatenej čiastky:
V prípade platby vopred (TatraPay, zálohová faktúra) Vám vystavíme dobropis. Za zrušenie objednávky si účtujeme storno poplatok podľa nášho aktuálneho Sadzobníka poplatkov. Zaplatenú čiastku zníženú o storno poplatok poukážeme na Vami udaný bankový účet vedený v SR.


4. Ceny:
V cenníku sú maloobchodné ceny udávané s DPH (MOC s DPH) a veľkoobchodné ceny bez DPH (VOC bez DPH). V internetovom obchode sú všetky ceny udávané vrátane DPH ak nie je pri nich uvedené inak.
Vzhľadom na pohyb cien tovarov na trhu, zmenu kurzov, nevieme zabezpečiť úplne pevné ceny. Aktuálne ceny počíta vždy program podľa aktuálnych nákupných cien. Samozrejme ceny na základe cenových ponúk sú vždy platné. Pri väčšom odbere z jednotlivých položiek poskytujeme individuálne rabaty.


5. Dodacia doba:
Tovar, ktorý je na sklade, odosielame obvykle do 3 pracovných dní po obdržaní objednávky. Tovar, ktorý nie je na sklade, odosielame obvykle do 7-30 dní. Tovar, ktorý nie je v katalógu resp. cenníku, je vhodné pred objednaním konzultovať s nami. Objednaný tovar nám prichádza denne podľa potreby a prijatých objednávok.
 

6. Spôsob odberu tovaru:

• Špedičnou službou UPS, DPD, TOPTRANS (aj na dobierku). Tento spôsob preferujeme.

• Slovenskou poštou (aj na dobierku).

• Osobne v sídle spoločnosti (maloobchodní zákazníci minimum 0 EUR bez DPH).

Špedičné a balné účtujeme podľa nášho aktuálneho Sadzobníka poplatkov. Nevybavené položky z objednávky evidujeme 4 mesiace. Predpokladané termíny dodania sú sprístupnené v našom internetovom obchode. Ponúkame Vám možnosť just-in-time, t.j. zasielanie Vami požadovaných súčiastok kompletne v určitý deň, čím Vám odpadnú náklady na skladovanie.


7. Platobné podmienky:

• faktúrou s termínom úhrady (obvykle 7 až 30 dní),

• dobierkou,

• platba cez POS terminál, platobnými kartami vydanými akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete v sídle spoločnosti,

• platba platobnými kartami (VISA, MASTERCARD) online cez platobnú bránu GP webpay,

• v hotovosti cez pokladňu v sídle spoločnosti do sumy povoľovanej zákonom.


Bližší popis služby GP webpay v internetovom obchode.

Po odoslaní objednávky budete presmerovaný na internetovú stránku UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.

Dobierku, zálohovú platbu, plnú alebo čiastočnú platbu požadujeme:

• pri prvom odbere tovaru od našej firmy,

• pri objednávke špeciálnych tovarov,

• ak zákazník nemá sídlo v Slovenskej republike,

• ak zákazník nemá v dobe možného odberu tovaru uhradené faktúry, ktorým uplynula doba splatnosti.

Pri väčších objednávkach preferujeme výdaj tovaru na faktúry. Pri malých odberných množstvách - štandardnú poštovú dobierku. Neodôvodnené meškanie platby, má za následok okamžité zaradenie medzi neplatičov s následným platením vopred, resp. úplným zastavením dodávok.
V prípade oneskorenej úhrady si vyhradzujeme právo účtovať si zmluvnú pokutu z dlžnej sumy podľa Obchodného zákonníka za každý započatý deň.
Zákazníkom, ktorí vykazujú dlhodobé oneskorené úhrady, si vyhradzujeme právo dodať tovar len po podpise zmluvy, v ktorej je zakotvená podmienka zmluvnej pokuty (viď Sadzobník poplatkov) z dlžnej sumy za každý započatý deň. K týmto opatreniam sme boli žiaľ prinútení pristúpiť podľa reálnych skúseností. Chránime tým Vás -poctivých zákazníkov - ako aj seba. Ďakujeme za pochopenie.
Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávky firmám, ktoré majú voči nám finančné záväzky, pokiaľ je požadovaná dodacia doba alebo cena nereálna.


8. Vrátenie tovaru:
Tovar zakúpený cez internetový obchod na www.loveckepotreby.sk máte možnosť vrátiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní od dátumu prevzatia tovaru. Tovar musí byt vrátený neporušený v originálnom obale tak, aby mohol byt ďalej ponúkaný zákazníkom. Tovar nám zašlite na našu adresu v sídla spoločnosti, alebo osobne doručte na adresu sídla spoločnosti (prepravné náklady hradí zákazník). Peniaze Vám budú následne vrátené na Váš bankový účet. Tovar neposielajte dobierkou, takáto zásielka nebude v našej spoločnosti prebraná.


9. Reklamácia tovaru:
Reklamovaný tovar prijímame na základe fotokópie pôvodnej faktúry a vyplneného reklamačného protokolu.

Náležitosti REKLAMAČNÉHO PROTOKOLU:

• čitateľne vyplnený protokol,

• meno a adresa zákazníka,

• doklad o nákupe tovaru,

• presný popis závady,

• eventuálna príčina závady.

Pri reklamácii sa riadime príslušnými právnymi predpismi SR a Reklamačným poriadkom firmy GESTAL, s.r.o..
Reklamačný poriadok je prístupný vo formáte PDF na vyžiadanie.

Uplatnenie reklamácie:

Na finálne výrobky poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu predaja. Ak poskytuje výrobca konkrétneho produktu záruku vyššiu ako 24 mesiacov, je poskytovaná záruka stanovená výrobcom. Reklamáciu na správny počet vydaných kusov a na zhodnosť objednaných položiek s faktúrou je potrebné uplatniť do 14 dní od ich prevzatia. Použité komponenty sú z reklamácie vylúčené. Pri dodávke tovaru pripraveného meraním alebo vážením, kde sa líši dodané množstvo súčiastok na sprievodnom doklade od skutočnej dodávky v tolerancii ±2% (podľa druhu tovaru), nemôže byť táto skutočnosť predmetom reklamácie. Sporné prípady budú riešené individuálne. Reklamáciu preberáme na odborné posúdenie. Potom je zákazník písomne informovaný, či je nárok na reklamáciu uznaný alebo nie.
Podrobnosti uplatnenia reklamácie nájdete v reklamačnom poriadku firmy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dodacích a platobných podmienok.


10. Záručný a pozáručný servis:
GESTAL, s.r.o. sa riadi záručnými podmienkami, ktoré sú v súlade s Obchodným zákonníkom § 429 a nasl. a Občianskym zákonníkom § 612 a nasl., pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak. Podmienky záruky Vám na požiadanie zašleme.


11. Ostatné:
Predávajúci sa zaväzuje:

• dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene,

• adekvátne zabaliť a odoslať tovar v dohodnutej lehote,

• vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.


Kupujúci sa zaväzuje:

• prevziať objednaný tovar,

• zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.


Predávajúci nenesie zodpovednosť:

• za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou,

• poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou,

• prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Informácie, ktoré nám poskytnete, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

 

Podmienky vrátenia peňazí - internetový predaj:


1. Vrátenie tovaru:
Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v lehote 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim bez udania dôvodu. Zákazník musí v stanovenej 14 dennej lehote doručiť predajcovi oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy písomne (aj e-mailom), telefonicky alebo inak preukázateľným spôsobom ( napr. SMS).

2. Podmienky vrátenia peňazí:
Výrobok musí byť vrátený v originálnom obale. Vzhľadom k charakteru tovaru je na dohode zákazníka a predajcu spôsob doručenia výrobku späť predajcovi.

3. Vrátenie peňazí:
V súlade s ustanovením občianského zákonníka, ktorý uvádza, že dodávateľ má pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovarov, môže byť v takom prípade zákazníkovi od vrátenej ceny výrobku odpočítaná (resp. započítaná) finančná čiastka vynaložených nákladov podľa nasledujúceho orientačného sadzobníku:

• nákup náhradného obalu: 5-10 € podľa skutočnej fakturácie obalu od dodávateľa, výrobcu (len v prípade, že pôvodný obal bude vrátený silne poškodený alebo nebude vrátený s výrobkom vôbec).

Náhradu nákladov spojených s vyčistením výrobku a nákupom náhradného obalu môže každý zákazník eliminovať svojím zodpovedným prístupom pri vracaní kúpeného tovaru.


Záruka a podmienky reklamácie:
 

Na tovar zakúpený na tomto e-shope je záručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak poskytuje výrobca konkrétneho produktu záruku vyššiu ako 24 mesiacov, je poskytovaná záruka stanovená výrobcom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť.

Kupujúci má právo reklamovať len tovar s vadami, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci.

Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa a to po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokladu o zaplatení a prevzatí tovaru a vyplnení reklamačného formulára.

 

Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu predávajúceho:
 

GESTAL, s.r.o.

Povstania českého ľudu 9

040 22 Košice

Slovenská republika
 

A to poistenou poštovou zásielkou (nie na dobierku), ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak (napr. dopraviť tovar osobne určenej osobe).

Kupujúci písomne doručí predávajúcemu reklamáciu - vyplní a odošle nižšie uvedený reklamačný formulár.

Kupujúci je povinný v reklamačnom formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru a predmet reklamácie.
 

Reklamačný formulár:

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Údaje o Vás:
Meno a priezvisko *:
Firma:
IČO:
Ulica *:
Mesto/obec *:
PSČ *:
Telefón *:
E-mail *:
Údaje o reklamovanom tovare:
Číslo objednávky *:
Názov tovaru *:
Popis vady, predmet reklamácie *:

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu podľa platnej legislatívy.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

• ak kupujúci reklamuje vady, na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a písomne s nimi súhlasil,

• uplynutím záručnej doby tovaru,

• mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

• používaním tovaru v podmienkach, ktoré sú pri tovare označené ako nevhodné (ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému prostrediu používania tovaru),

• neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

• poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

• poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

• poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

• neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

• zásahom neoprávnenej osoby.


Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad.

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

  • Zdieľať:
  • facebook.com